Nijmegen moet een betrouwbare partij in de markt zijn

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Tijdens de politieke avond van 29 november stond onder meer de concept-Marktverordening 2017 en het standplaatsenbeleid op de agenda. Tijdens de burgerinspraak waren veel marktkooplui gekomen om zich te beklagen over de beslissing van het College om reeds verleende vergunningen (voor onbepaalde tijd) te vervangen door tijdelijke vergunningen.

De wethouder betoogde tijdens de daaropvolgende kamerronde dat het proces jaren heeft geduurd en dat er ruimschoots overlegd is met de betrokkenen.

Buitenspel gezet?

Gisteren werd ik benaderd door een marktkoopman die al jaren, wat zeg ik, decennialang een bekende speler is op de Nijmeegse markten. Deze ondernemer gaf in duidelijke bewoordingen aan het niet eens te zijn met wethouder Van Hees. De ondernemer noemde een hoop punten, waaronder dat de Gemeente alleen sprak met een overkoepelend orgaan wat in Nijmegen amper leden heeft, terwijl een organisatie waarin de lokale kooplieden wel vertegenwoordigt zijn bij de vergaderingen de deur zou zijn gewezen. Met andere woorden: de marktkooplui voelen zich buitenspel gezet. En dat terwijl deze verandering hen direct raakt in hun bestaanszekerheid.

Rechtszekerheidbeginsel

Het is belangrijk dat de overheid zich als betrouwbare partner opstelt. De Gemeente Nijmegen toont zich niet betrouwbaar wanneer reeds verleende vergunningen (voor onbepaalde tijd) eenzijdig worden ingetrokken en vervangen door tijdelijke vergunningen. De wethouder stelt echter dat het wettelijk verplicht is.

Juridische praat

Navraag bij betrokken ambtenaren levert een brief op van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin een arrest wordt besproken (Voor de liefhebber: ECLI:NL:RVS:2016:2927). Het ging hier om de vergunningverlening aan een speelautomatenhal, een schaarse vergunning. De belangrijkste zin uit deze brief, waar de hele tijdelijkheid van de vergunningen aan wordt opgehangen: “Daar waar sprake is van een beperkt aantal vergunningen waarbij het aantal gegadigden het aantal vergunningen overtreft (de zgn. schaarse vergunningen) zijn vergunningen voor onbepaalde tijd in beginsel niet toegestaan.” De VNG adviseert leden dan ook om er rekening mee te houden dat er geen vergunningen voor onbepaalde tijd meer verstrekt mogen worden.

Het College interpreteert dit als “alle vergunningen moeten tijdelijk zijn”. Mijns inziens is dit een incorrecte interpretatie, en wel om de volgende redenen:

  1. De zinsnede “In beginsel” betekent dat er wel degelijk van afgeweken kán worden, mits hiervoor zwaarwegende redenen zijn. Rechtszekerheid is naar onze mening een zwaarwegende reden.
  2. Ook wordt gesproken over het toekennen van nieuwe vergunningen. In dit deel wordt over bestaande vergunningen niet gerept.
  3. Verderop in de brief stelt VNG dat “Daar waar schaarse vergunningen zijn verstrekt voor onbepaalde tijd, zullen die wellicht op termijn moeten worden herzien”. Let op het gebruik van “wellicht”. De reden hierachter is dat de Raad van State heeft bepaald dat de markt (hoe toepasselijk) open moet staan voor nieuwkomers.
  4. Het verhaal geldt alleen voor “schaarse vergunningen”, oftewel vergunningen waarvoor meer aanvragers zijn dan plaatsen. Bij de term “schaarste” kunnen we de nodige vraagtekens plaatsen. Om te beginnen klinkt overal dat markten het moeilijk hebben. De wethouder zelf zei al iets dergelijks bij de kamerronde. Maar zelfs als er meer marktkooplui zijn die op de markt willen staan dan er plaatsen zijn, is de schaarste makkelijk op te vangen. Hoe? Door meer plaatsen te creeëren. De centrummarkt zou eventueel uitgebreid kunnen worden. Denk hierbij aan, bijvoorbeeld, kramen in de Broerstraat of de Mariënburgstraat. Feitelijk een verlenging van de markt.

Rechtszekerheid is groot goed

De argumentatie van het College waarom de toegekende rechten ingeperkt zouden moeten worden is, kortom, niet overtuigend. VoorNijmegen.nu is van mening dat het rechtszekerheidsbeginsel (één van de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) zwaarder weegt dan de wat vage en met veel voorbehouden versierde argumentatie. Om die reden dient VoorNijmegen.nu een motie in om het College op te roepen de toegekende rechten van bestaande marktkooplui te respecteren.

Geef een reactie