Functie profiel raadslid GewoonNijmegen.Nu

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Ben jij het nieuwe raadslid van GewoonNijmegen.Nu? Dit is het profiel dat wij zoeken.

Je bent er VoorNijmegen


Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen te beoordelen en te
verwezenlijken;
Je bent herkenbaar als lid van GewoonNijmegen.Nu en jouw dagelijkse politieke handelen
kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit

Je bent volksvertegenwoordiger
Je hebt concrete ideeën ter verbetering van de gemeente en de drang om deze te
realiseren;
Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed op de hoogte
van maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien heb je een breed netwerk
binnen de gemeente;
Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente. Je luistert en neemt
mensen serieus;
Je hebt politiek inzicht, zowel bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het
nemen van initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent in staat (politieke)
coalities te smeden;
Je kunt politieke kwesties in gewone taal overbrengen en beschikt over goede
mondelinge- en schriftelijke vaardigheden. Je kunt debatteren, op een
bewonersavond spreken en een persbericht schrijven;
Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te
scheiden en samen te werken in een fractie.

Je bent lid van VoorNijmegen.NU
Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan
campagneactiviteiten;
Je bent je bewust van je rol, je weet dat je gezien wordt als vertegenwoordiger van VoorNijmegen.NU en je bent je bewust van de verantwoordelijkheid die dit met zich meedraagt.
Je weet dat jouw gedrag afstraalt op de partij en anderen binnen de partij en je houdt, zeker en vooral op de sociale media, rekening met dit gegeven.
Je volgt de scholingsprogramma’s die voor je eigen functie worden aangeboden en
woont de relevante netwerkbijeenkomsten bij.

Competenties
Raadsleden hebben een volksvertegenwoordigende rol, stellen kaders voor beleid en
hebben een controlerende taak. VoorNijmegen.NU heeft hier competenties aan verbonden die voor haar belangrijk zijn.

De competenties die horen bij de volksvertegenwoordigende taak zijn:
Luisteren – Als je goed luistert, toon je een actieve interesse in wat de ander
zegt en weet je daardoor belangrijke informatie op te pakken.
Tact/sensitief gedrag – Je bent in staat om je te verplaatsen in een ander en
kunt inspelen op gedachten/gevoelens/het standpunt/de situatie van een ander.
Creativiteit/vindingrijkheid – Je komt met originele oplossingen voor
problemen waar je als raadslid tegenaan loopt.
Doorzettingsvermogen – Je vindt het geen enkel probleem om je gedurende
langere tijd intensief met één taak bezig te houden, ook bij tegenslag. Je volhardt
in een plan totdat je doel bereikt is.
Gespreksvaardigheid – Je kunt door in gesprek te gaan met mensen behalen
wat je wilt bereiken.
Activisme – Bij misstanden kom je in actie met de direct betrokkenen.

De competenties die horen bij de kaderstellende rol zijn:
Besluitvaardigheid – Op basis van een goed oordeel durf je verantwoorde
beslissingen en/of acties te ondernemen. Zelfs als je niet van alle feiten, gevolgen
of alternatieven op de hoogte bent of als er conflicterende belangen zijn.
Initiatief – Je signaleert problemen of belemmeringen en lost deze zo snel
mogelijk op. Je bent alert en anticipeert op kansen, nieuwe situaties of problemen
en handelt er in een vroeg stadium naar.
Omgevingsbewustzijn – Je laat blijken dat je goed op de hoogte bent van
maatschappelijke, politieke en inhoudelijke ontwikkelingen. Je bent leergierig en
nieuwsgierig, gericht op interactie, samenwerking én communicatie met anderen.
Presenteren (van ideeën) – Je hebt een eigen visie, eigen ideeën en een
mening en kan die helder, duidelijk en boeiend of enthousiasmerend overbrengen
op anderen.
Visie (helikopterview) – Je weet een inspirerend toekomstbeeld voor de lokale
sociaaldemocratie te ontwikkelen en uit te dragen, waarbij je afstand kunt nemen
van de dagelijkse praktijk.

De competenties die bij de controlerende taak horen, zijn:
Onafhankelijkheid – Je vormt zelfstandig een mening of oordeel en onderneemt
zelfstandig actie zonder je te laten beïnvloeden door anderen. Je wil en kan een
eigen koers varen.
Oordeelsvorming – Je kunt gegevens en de manier van handelen afwegen tegen
relevante criteria en zo tot onderbouwde beoordelingen komen.
Voortgangsbewaking – Je bewaakt de voortgang, realisatie, resultaten en
effecten van politieke afspraken zoals raadsbesluiten, moties, amendementen en
belangrijke toezeggingen.

De competenties voor samenwerking en algemene taken zijn:
Integriteit – Als politicus handel je altijd integer, ook bij druk van buitenaf. Je gaat zorgvuldig en discreet met vertrouwelijke of gevoelige informatie uit de raad/fractie/contacten met je netwerken om.
Samenwerken – Je zit in de raad om VoorNijmegen.NU in je gemeente te
versterken. Dat doe je samen met anderen. Het gezamenlijk resultaat telt en dat
bereik je door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen
én die van de anderen.
Stressbestendigheid – Je kunt incasseren, je blijft zaken relativeren en rationeel
benaderen. Je gaat rustig, systematisch en efficiënt te werk.
Assertiviteit – Je komt op een niet kwetsende en tactvolle manier op voor je
eigen mening, behoefte of belangen.
Conflicthantering – Je weet tegengestelde belangen met een grote emotionele
lading op een tactvolle wijze te hanteren en op te lossen. Dat doe je in individuele
contacten met bewoners, dat doe je in de raad en in het buurthuis waar je bent
uitgenodigd voor een bewonersvergadering.
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid – Je weet je ideeën, meningen,
standpunten en besluiten in een begrijpelijke taal aan anderen duidelijk te maken.
Je weet wie je toehoorders zijn en stemt je boodschap daarop af.

Geef een reactie